НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


https://www.facebook.com/groups/1348601821976690/permalink/1819558541547680/ 

Закон про освіту

Закон України "Про дошкільну освіту"

Конвенція про права дитини

Відповідальність батьків щодо навчання дитини з особливими освітніми 

потребами

- Національну стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні на період 
до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. 
№ 366-р).
- стаття 21 Конституції України
- Закон України «Про освіту» (ст. 2, 3, 9)
- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III
- «Про дошкільну освіту» (ст. 12)
- Положення про заклад дошкільної освіти
- «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2023/2024 н. р. у закладах
 дошкільної освіти»
- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530
- Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 
від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957
- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання
 осіб з особливими освітніми потребами
- Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладах дошкільної 
освіти
- САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для дошкільних навчальних закладів
- Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження професійного стандарту 
«Вихователь закладу дошкільної освіти» від 19.10.2021 № 755-21
- Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження професійного стандарту «Керівник 
(директор) закладу дошкільної освіти» від 28.09.2021 № 620-21
- Постанова 5 Кабінету Міністрів «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800.
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2021 № 457
- Базовий компонент дошкільної освіти

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв.,та громадських формувань  у Дошкільний заклад
 ясла - садок комбIнованого типу,,Рушничок"


Річний план 2023-2024 н.р.


Протокол зборів ТК ДНЗ "Рушничок"     

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради

Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок )комбінованого типу «Рушничок»

вул. Київська 170 «А», м. Обухів,  Київська обл., 255700,

тел./ телефакс (04472) 6-62-07,  7-37-50 е-mail:

dnz_rushnichok@ukr.net

            

 

ЗАТВЕРДЖЕНО       

Загальні збори 

дошкільного навчального

закладу  (ясла-садок) «Рушничок»

Протокол № 1  від  02.09.2021 р.

____________  О.В. Герасимчук

 

 


          СТРАТЕГІЯ                  РОЗВИТКУ   

 

 

 

 

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ясла – садок)

комбінованого типу «Рушничок» 

на  період  з 2021 до  2026р.

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………......................…..............3

1.                  Паспорт Програми розвитку …………….................………….....4

2.                  SWOT–аналіз діяльності ДНЗ «Рушничок»…………….………12

3.                  Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу «Рушничок»………….…….…16

4.                  Проекти з реалізації завдань програми…………………….........18

І. Проект «Здоров’язбережувальне середовище»……………………...18

II. Проект «Кадровий інтелект»   ……………………………………….21

III. Проект «Науково-методичне середовище»…………………………22

IV.Проект«Ігрове проєктування  для дошкільнят»……………………..24

V. Проект «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу.Безбарєрність у навчанні»……………………………………………29

VI. Проект «Дошкільний заклад – сім’я»……………………………….33

VІІ.Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»…………………….36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Перспективний план розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ.

Планування розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ до 2026 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ДНЗ, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ДНЗ, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ДНЗ. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Програма розвитку дошкільного навчального закладу визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

1. Паспорт Програми розвитку

 

Назва

Програма розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу  «Рушничок»

Підстава для розробки програми

Необхідність удосконалення змісту діяльності навчального закладу

 

Нормативно-правова база

-         · Конституція України

-         Закон України «Про освіту»

-         Закон України «Про дошкільну освіту»

-         Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010)

-         Новий Базовий компонент дошкільної освіти від Міністерство освіти і науки наказ  №33 від 12 січня 2021 року, який опублікували на сайті МОН.

-         Витяг з Наказу МОН України від 04.11. 2010 р. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

-         Наказ МОН України від 22.05.2018 р. №509 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337 «Про затвердження Положення  про психологічну службу у системі освіти України».

-         Наказ МОН України від 08.06.2018. №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

-         Постанова КМУ від 23.03.2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів.

-         Постанова КМУ від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

-         Постанова КМУ від 10.04.2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».

-         Постанова КМУ від 21.09.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

-         Постанова МОН від 21.08.19 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

-         Лист МОН України від 11.03.2014 р. №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу».

-         Лист МОН України від 28.10.14 р. № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».

-         Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)».

Лист МОН № 1/9-406 від 10.08.21 року «Щодо окремих питань діяльності
закладів дошкільної освіти
у 2021/2022 навчальному році»

-         Методичні рекомендації до оновленого БКДО (лист МОН від 16.03.2021 № 1/9-1481);

-         Лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411  Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»;

-         Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»;

 - Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУГО-19»;

-         Лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

-         Інформаційно-методичні матеріали  в листі МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»;

-         Лист від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»,

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 «Порядок взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

-         Лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками».

 

Розробники Програми

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу  «Рушничок»

Авторський колектив

Завідуюча ДНЗ «Рушничок» - Герасимчук О.В.

Вихователь-методист - Голованенко Н.С.

Учасники програми

 

 

 Трудовий колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок), навчальні заклади міста, засоби масової інформації, громадські організації та сім’ї вихованців закладу.

Мета

Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності, для яких:

  стратегія закладу — буде:

-         вектор розвитку закладу до забезпечення якості освіти;

-         цілеспрямована спільна діяльність адміністрації та педколективу на підвищення якості освіти;

-         здійснення місії закладу та досягнення її цілей;

-         комплексний план діяльності закладу, який розробляють на основі творчого науково обґрунтованого підходу для досягнення довгострокових глобальних цілей закладу;

-         довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план з постійним аналізом та моніторингом у процесі його реалізації, упровадженням інновацій, який спрямований на досягнення успіху в кінцевому результаті.

Завдання

- створити умови для формування здоров’я збережувального середовища в навчальному закладі;

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

-  забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

- удосконалити зміст науково-методичної роботи;

- розвиток профільного спрямування закладу;

- створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

- оптимізувати роботу з батьками та громадськістю.

Терміни реалізації

 

2021 – 2026 роки

Структура Програми

Вступ

1. Паспорт Програми.

2. SWOT- аналіз

    3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу «Рушничок»

4. Проекти з реалізації завдань Програми.

Ресурсне забезпечення

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу; підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.’

Загальні характеристики  дошкільного навчального закладу «Рушничок»

 

 

Заклад розташовано на околиці м. Обухів (вул. Київська 170 - А)

Загальна площа земельної ділянки  1500 м.

Приведена опалювальна площа – 1749,2  м12 вікові групи, з них є :

музична зала -   102 м, спортивна зала –  144 м,

студія зображувальної діяльності та ресурсна кімната.

Проектна потужність ДНЗ  - 340 дітей.

Штатний розпис відповідає вимогам типового. Кількість працівників педагогічних-33, обслуговуючого персоналу- 36 . Загальна кількість – 69 осіб.

Заклад працює за елементами народознавчого спрямування, включаючи в педагогічну діяльність систему народознавчим настінним посібником  «Дерево життя».

Морального спрямування :

Л.Лохвицька «Моральна пектораль»;

Філософія для дітей:

В.О.Сухомлинський «Я розповім тобі казку…»

Навчальна діяльність:

Програмно-методичний комплекс - «Впевнений старт» для дітей дошкільного віку всіх вікових катего«Буду вправним першачком» (Видавництво «Генеза») – комплект навчально-методичних матеріалів для підготовки до Нової української школи.

Фізична спрямованість:

Досвід використання гіпоксичного дихання за С.Трилісом на уроках фізичної культури в ДНЗ.

Основні етапи реалізації Програми

 

І етап організаційно-мобілізаційний – вересень-грудень 2021 р.:

- діагностика наявних та виявлення альтернативних ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових), пошук умов для реалізації та виконання Програми.

II етап реалізації програми - 2022-2025 рр.

Практична реалізація інноваційних проектів програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

III етап аналітико-прогнозуючий – січень –серпень 2026р.

Аналіз результатів впровадження Програми розвитку закладу; визначення перспектив подальшої життєдіяльності закладу.

Проекти з реалізації Програми розвитку дошкільного навчального закладу «Рушничок»

 

І. Проект «Здоров’язбережувальне середовище»

II.Проект «Кадровий інтелект»

III. Проект «Науково-методичне середовище»

IV. Проект «Ігрове проєктування для дошкільнят»

V. Проект «Соціально-психологічний супровід освітнього  процесу.Безбарєрність у навчанні»

VI. Проект «Дошкільний заклад – сім’я»

VІІ.Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»

Очікувані результати

Основними результатами програми розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Рушничок» будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

- створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;

- сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

 -підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

 -сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

-в дітей сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

- раціонально використовуватимуться освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу · -створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної, практичної  та психологічної підготовки педагогічних кадрів ·

-буде покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу;

-буде системне запровадження сучасних технологій у освітній процес .

- буде систематичне підвищення професійних вмінь  педагогів закладу.

 - буде ефективне сприйняття та засвоєння програмового матеріалу вихованцями.

- буде підвищення рівня якості освітнього процесу.

- буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг; · -буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

- буде підтримка роботи педагога;

- заохочення до розвитку незалежності та компетентності дітей;

- збільшення ефективності роботи персоналу;

- сприяння залученню дітей до щоденних видів діяльності;

-зменшення проблем з поведінкою дітей; -

 сприяння відповідній соціальній взаємодії між дітьми;

-забезпечення структурованості та передбачуваності.

Контроль, корекція й оцінювання програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

 

 

Процес SWOT–аналізу на основі діяльності дошкільного навчального закладу «Рушничок»  формувався за допомогою блоків питань (напрямків діяльності)

 

 

 

 

Таблиця 1

2. SWOT–аналіз діяльності ДНЗ «Рушничок»

 

 

Напрямок діяльності

 

Сильні сторони

(Потенційні внутрішні переваги)

 

Слабкі сторони

(Потенційні внутрішні недоліки)

Організація освітньо-виховного процесу

1.Чітке планування освітньо-виховного процесу.

2. Широке впровадження ІКТ-технологій в освітню роботу закладу. 50 % педпрацівників володіють комп’ютером. 3.Належний розвиток, навчання, виховання дітей дошкільного віку, підготовка до навчання в школі

4.. Належний рівень програмно-методичного забезпечення для успішної організації навчально-виховного процесу.

6.Гнучкість, диференціація педагогічного процесу .

7.Підвищується показник власних напрацювань колективу.

8.Впровадження в практику роботи інновацій

9. Наявність мультимедійного обладнання для проведення навчально-виховного процесу.

 

Невисокий рівень інформаційно-комунікаційної культури педагогів та вихованців

 

Кадрова політика, управління персоналом

1.Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю управління.

2.Належний рівень професійної компетентності персоналу.

3.Моральна і психологічна згуртованість колективу.

4. Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків.

5. «Молодий» колектив педагогічних працівників.

1. Невисокий відсоток  педагогів які мають вищу освту.

2. Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань.

Маркетинг

1.     Позитивний імідж дошкільного закладу в місті.

2.     Висвітлення інформації про діяльність дошкільного закладу на веб-сайті дошкільного закладу, на сторінці у соціальній мережі фейсбук.

3.     Участь закладу в інтернет конкурсах.

4.     Участь у Всеукраїнських конкурсах, конференціях, семінарах, вебінарах;

5.     Участь  в міжнародних грантових програмах.

6.     Залучення батьків до проведення гурткової роботи на добровільних засадах.

·         Відсутність фінансування для широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик.

·          

Інновації

1. Активне використання та впровадження педагогами  інноваційних та педагогічних технологій в освітньо-виховний процес.

 2. Систематичне використання в роботі з дітьми інноваційних технологій спрямованих на розвиток логіко-математичного мислення («Кольорові палички» Дж. Кюізенера, «Логічні блоки» З. Дьєнеша, «Кубики» Нікітіна), Монтессорі, і т.п.

3. Освітня діяльність за системою педагогічної діяльності народознавчого спрямування «Дерево Життя».

4. Впроваджувати педагогічну спадщину великого гуманіста В.О. Сухомлинського в освітній процес ДНЗ, зокрема за філософією для дітей «Я розповім вам казку…».

5. Робота педагогів за виданням схваленим для використання в закладах дошкільної освіти Л.Лохвицької «Моральна пектораль».

6. З метою навчити дітей розпізнавати перші ознаки інсульту та звертатися за невідкладною медичною допомогою, в українських закладах дошкільної освіти  розпочинаємо працювати за  освітньою програмою  «Супергерої FAST». 

 

1. Недосконала система саморозвитку педагогів

2. Недостатність фінансування для більш широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик

Фінансування

1.Стабільність бюджетного фінансування.

1.. Недостатність фінансування для забезпечення стимулюючих виплат педагогам.

Матеріально-технічне забезпечення

1.Заміна віконних блоків на енергозберігаючі.

2. .Оновлення розвивального середовища в ДНЗ.

3. Значне покращення санітарних умов.

4. Ремонт в кабінеті логопеда.

5. Часткове поповнення групових кімнат сучасними меблями.

6. Високий відсоток забезпечення комп’ютерною технікою (50%  за рахунок збереження особитих речей на робочому місці)

7. Створення та оновлення ігровими модулями ресурсної кімнати в ДНЗ.

1. Недостатнє

забезпечення комп’ютерною технікою,

2. Зношений стан технологічного обладнання.

3.Придбання комплекту мультимедійного обладнання в музичну залу.

4. Придбання в методичний кабінет офісного мольберту – магнітно-маркерного Фліпчарту.

5. Аварійний стан басейну в ДНЗ.

6. Придбати та встановити систему фільтрації питної води.

7. Ремонт  ігрових майданчиків, встановлення сучасних ігрових модулів.

8. Заміна накриття на пісочницях  на кожному ігровому майданчику (На деревяні).

9. Ремонтування покриття на спортивному майданчику на території ДНЗ «Рушничок».

10. Проведення капітального ремонту пральні, коридорів ДНЗ «Рушничок».

11. Створити  театральну кімнату «Кімната казок» з новими видами театрів.

 

 

 

 

 

3.Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу «Рушничок»

 

Виходячи з SWOT –аналізу діяльності дошкільного навчального закладу «Рушничок» ми визначили мету Програми:

Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

Завдання програми:

        забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

        створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;

        створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

        здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

        удосконалити зміст науково-методичної роботи;

        оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;

        створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ДНЗ;

                    підтримувати роботу педагога;

                    заохочувати до розвитку незалежності та компетентності дітей;

                    збільшувати ефективноість роботи персоналу;

                    сприяти  залученню дітей до щоденних видів діяльності;

                    сприяти структурованості та передбачуваності.

Напрями діяльності дошкільного навчального закладу

Діяльність дошкільного закладу спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Напрями діяльності дошкільного навчального закладу:

        реалізація державної політики в галузі освіти;

        забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;

        розвиток творчих здібностей дітей;

        формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;

        оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей

Принципи роботи за Програмою:

        нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);

        динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

        комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);

        колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;

        рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації програми:

        Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.

        Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.

        Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:

        будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;

        буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

        буде сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

        в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

        будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу;

        будуть створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

        буде покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу;

        буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг;

        буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

 

 

 

 

 

 

4. Проекти з реалізації завдань Програми

 

·         І Проект «Здоров’язбережувальне середовище»

Мета проекту – залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї, формування мотиваційної установки на здоровий і активний спосіб життя педагогів і дітей.

Завдання:

        створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;

        зміцнювати й загартовувати організм дитини;

        сприяти розвитку фізичних якостей;

        поповнити матеріальну базу для роботи з фізичного виховання.

Пріоритети:

-  здоров’я дітей

-  загартовуючі заходи

-  оптимальний руховий режим

 

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансування

1.

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист, інструктор з фізкультури

Не потребує

2.

Впроваджувати в практику роботи дошкільного навчального закладу оздоровчих технологій.

Постійно

Вихователь - методист, педагоги

Не потребує

3.

Забезпечувати дошкільний навчальний заклад науково-методичною літературою з окресленої проблеми.

Періодичні фахові видання

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист

Оплачує Управління освіти

4.

Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист, старша медична сестра

Не потребує

5.

Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ та в родинах вихованців

2021-2026

Вихователь- методист психолог

Не потребує

6.

Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

Не потребує

7.

Контролювати відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм групових приміщеннь, території ДНЗ, спортивного майданчика, приміщення харчоблоку

Постійно

Завідуюча ДНЗ, старша медична сестра

Не потребує

8.

Проводити моніторингові спостереження з питань мотиваційного ставлення педагогів до свого здоров'я та здоров'я дітей.

Щорічно

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист

Не потребує

10.

Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті ДНЗ «Рушничок»

Щорічно

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист

Не потребує

11.

Поповнити спортивне обладнання для занять з фізкультури. Забезпечувати косметичний ремонт спортивного майданчика та поповнити його спортивним обладнанням.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

Запит на Управління освіти в/к Обухівської міської ради.

12.

Організувати капітальний ремонт басейну в ДНЗ

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, Управління Освіти в/к Обухівської міської ради.

Запит на Управління освіти в/к Обухівської міської ради.

 

Очікувані результати:

        покращення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку;

        підвищення якісних показників здоров'я дітей дошкільного віку;

        оптимальний рівень сформованості в дітей та педагогів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

        поповнення спортивного інвентарю для проведення занять з фізкультури;

        поповнення фізкультурного обладнання як в групових кімнатах так і на ігрових майданчиках.

 

 

 

II. Проект «Кадровий інтелект»

Мета проекту – забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб’єктів освітнього процесу.

Завдання:

        створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ДНЗ;

        удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

        підвищувати якість та ефективність освітнього процесу через активне впровадження в практику роботи комп’ютерних технологій.

Пріоритети:

-  якісне управління освітнім  процесом;

-  ефективність освітньої  роботи;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  перевага демократичного стилю спілкування;

- Моральна і психологічна згуртованість колективу;

- Чіткість в розподілі обов’язків.

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансування (у тис.грн.)

1

Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ДНЗ (введення діагностичних карт, тестування)

з 2021

Завідуюча ДНЗ, вихователь - методист

Не потребує

2

Відповідно до освітніх потреб ДНЗ забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації. Ведення зошита самоосвіти педагогів.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь - методист

Бюджетні кошти

3

Сприяти забезпеченню дошкільного закладу кадрами з фаховою освітою.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

Не потребує

4

Укомплектувати дошкільний заклад необхідною комп'ютерною технікою.

До 2026 року

Завідуюча ДНЗ, вихователь - методист

Залучені кошти, допомога меценатів.

5

Проводити атестацію педагогів, як форму виявлення рівня кваліфікації, що спонукають до професійного вдосконалення.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

6

Спонукати педагогів до отримання повної  вищої освіти.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

7.

Впровадження ІКТ технологій в роботу педагогів.на сучасному рівні

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

 

Очікувані результати:

        Високий професійний рівень педагогічних працівників.

         оволодіння педагогами технологіями ІКТ на сучасному рівні, використання Інтернет ресурсів в професійній діяльності.

        Достатня мотивація праці.

        Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів.

        Удосконалення знань про інноваційні методики та технології.

        Відсутність яскравих проявів професійного вигорання.

 

 

 

III. Проект «Науково-методичне середовище»

Мета проекту – створити сучасний науково-методичний простір, що забезпечуватиме професійні потреби та запити педагогів у їхньому фаховому розвитку.

Завдання:

        забезпечити цілеспрямований науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних кадрів;

        створити інформаційно-розвивальне середовище в закладі, що забезпечить доступ до інформації споживачам освітніх послуг, забезпечить умови для їх дистанційного навчання;

        удосконалити систему виявлення, систематизації та апробації кращого педагогічного досвіду.

Пріоритети:

        ефективність науково-методичної роботи;

        самоосвіта – індивідуальна робота кожного педагога;

        участь кожного педагогічного працівника у методичній роботі та науково-методичній діяльності.

 

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікування фінансування (тис.грн.)

1.

Створювати умови для підвищення професійної майстерності та рівня методичної підготовки педагогічних кадрів.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

2.

Реалізовувати науково-методичну проблему зазначену у річному плані роботи ДНЗ

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист, педагоги

-

3.

Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

4.

Створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

5.

Забезпечувати роботу науково-практичних семінарів з актуальних питань та участь педагогів у них.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

-

6.

Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід педагогів навчального закладу, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

7.

Забезпечити змістове наповнення сайту закладу авторськими розробками педагогів.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

8.

Забезпечити методичний кабінет закладу необхідною методичною літературою, фаховими часописами.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Благодійні внески

9.

Забезпечити умови для ефективної роботи методичних об’єднань і творчих груп педагогів навчального закладу.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

10.

Брати участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

11.

Створити та постійно поповнювати електронний банк матеріалів передового педагогічного досвіду педагогів закладу та міста.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

12.

Підтримувати видавничу діяльність навчального закладу.

Постійно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

-

 

 

Очікувані результати:

        покращення умов для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників;

        поширення кращого передового педагогічного досвіду за межі освітнього простору закладу;

        створення умов для видавничої діяльності закладу.

 

 

 

IV Проект

 «Ігрове проєктування  для дошкільнят»

Мета проекту – забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей.

Завдання:

        створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

        підвищити ефективність ігрової діяльності та пізнавально-гуманітарної роботи;

        здійснювати особистісно-орієнтованого підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

        надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;

        створити оновлене матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до вимог часу;

        надавати якісні додаткові освітні послуги (пізнавальний, художній розвиток,  хореографія, предметно-практична діяльність).

        Створити предметно-ігрове середоавище для дітей.

Предметно-ігрове середовище можливо за умови дотримання таких вимог:

        ·       предметно-ігрове середовище має бути адекватне вікові дітей та відповідати їхнім функціональним можливостям із незначним перевищенням ступеня складності;

        ·       предметно-ігрове середовище має бути динамічним, варіативним, різноманітним. Хоча воно організовується дорослими, але повністю підвладне дитині, не обмежує її діяльності, забезпечує повну свободу;

        ·       ігровий простір повинен сприяти орієнтовно-пізнавальній діяльності, що забезпечує набуття нових знань, формування розумових дій, розвиток провідних психічних процесів дитини;

        ·       не можна забувати про значення форм і кольору – саме вони надають виразності об'єктам та подіям і завдяки зіставленню допомагають дитині отримати достовірні знання про довкілля. Всі ігрові предмети мають бути якісними, бо що досконаліша форма, то повніше реалізується її призначення;

        ·       необхідно включати у предметно-ігрове середовище національні, етнокультурні особливості, аби дитина творчо прилучалася до духовних цінностей народу, вчилася любові до рідної землі.

 

Пріоритети:

        інтелектуально-пізнавальний, соціально-моральний, мовленнєвий,  художньо-естетичний розвиток дошкільника.

 

Заходи з реалізації проекту:

 

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансування (у тис.грн.)

Інтелектуально-пізнавальний розвиток

1.

Поповнювати розвивальне предметне середовище в групових кімнатах згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання.

По мірі необхідності

Педагоги

Управління Освіти в/к Обухівської міської ради.

2.

Створити осередок для ігор;

Створити куточки усамітнення по всіх вікових групах;

2021-2022

Педагоги

Меценати

3.

Продовжити практику проведення в ДНЗ свят та розваг народознавчого спрямування., система роботи біля «Дерева Життя»

Щорічно, Постійно

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

4.

Розробити плани відповідно до тематичного планування

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

5.

Впроваджувати нові форми, методи та засоби роботи для підвищення пізнавальної активності дітей.

Постійно

Педагоги

Не потребує

6.

Розробити систему занять  та дидактичнее забезпечення для роботи щодо ігрового проєктування в ДНЗ

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Меценати

7.

Сприяти роботі по використанню ігрових технологій в ІЗО студії

Постійно

Керівник гуртка

Не потребує

Використовувати ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку

Постійно

Педагоги

Меценати

Розробити відеопрезентації, презентації пізнавального характеру відповідно до перспективного тематичного планування

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

Соціально-моральний розвиток

1.

Розробити  картотеку інтегрованих занять для дітей, спрямованих на розвиток родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції за виданням схваленим для використання в закладах дошкільної освіти Л.Лохвицької «Моральна пектораль»

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

2.

Розробити дидактичне забезпечення інтегрованих занять спрямованих на розвиток родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

3.

Удосконалювати роботу з формування у дошкільників правової культури.

2021-2026

Вихователь-методист

Не потребує

4

Впроваджувати педагогічну спадщину великого гуманіста В.О. Сухомлинського в освітній процес ДНЗ, зокрема за філософією для дітей «Я розповім вам казку…»

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Благодійні внески

Мовленнєвий розвиток

1.

Розробити систему роботи з навчання дітей розповіданню за сюжетними картинами А.М.Богуш «Запрошуємо до розмови».

2021-2026

Вихователь-методист, педагоги

Меценати

2.

Продовжувати впроваджувати в практику роботи з дітьми прийоми мнемотехніки

2021-2026

Педагоги

Меценати

3.

Поповнити групові осередки портретами видатних письменників, поетів, художників України

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Меценати

Художньо-естетичний розвиток

1.

Продовжувати використовувати на заняттях з образотворчої діяльності нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.

2021-2026

Педагоги Керівник гуртка

забезпечення матеріалом Меценати

2.

Активізувати роботу з ознайомлення дітей із предметами народного декоративно-ужиткового мистецтва.

2021-2026

Педагоги

Не потребує

3.

Оформляти тематичні виставки робіт дітей та батьків.

Постійно

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

4.

Сприяти роботі образотворчого  гуртка «Кольорові долоньки»

2021-2026

Керівник гуртка

Не потребує

5.

Забезпечити діяльність хореографічного гуртка «Веселі черевички»

2021-2026

Керівник гуртка

Не потребує

6.

Поповнити костюмерну дошкільного закладу новими костюмами для ігор-драматизацій.

Створити  театральну кімнату «Кімната казок» з новими видами театрів.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, Вихователь-методист, педагоги

Меценати

7.

Створити в ДНЗ картинну галерею по ознайомленю дошкільників з різними видами мистецтва

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, Вихователь-методист, педагоги

Меценати

 

Очікувані результати:

        розвиток інтелектуальної сфери дошкільників як інтегрованого психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів;

        інтенсифікація сенсорного, математичного, мовленнєвого, естетичного, соціального розвитку дітей;

        висока пізнавальна діяльність дошкільників, формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвиток самостійності;

        розвиток мовленнєвої, предметно-практичної  компетенції.

 

 

 

V Проект «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процес. Безбар’єрність у навчанні»

 

Мета проекту: повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання:

        підвищити ефективність діяльності практичного психолога шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;

        забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;

        орієнтувати роботу практичного психолога на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, профілактику девіантної і ризикової поведінки дітей.

Пріоритети:

        побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму;

        розробка розвиваючих, корекційних програм навчання та виховання.

Україною ратифіковано основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей та прав людей з інвалідністю, згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я.

Стаття 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, визначає обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти.

 Інклюзивна модель освіти передбачає отримання освіти вихованців з інвалідністю та дітьми з особливими освітніми потребами, в умовах коли вони навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання. Це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

 Переваги інклюзивного навчання:

 1. Усуваються бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими потребами.

 2. Батьки залучені до процесу навчання.

3. Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість для нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів та подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів.

 4. У дітей з особливими освітніми потребами формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у закладі освіти  та поза його межами; моделюються належні способи взаємодії з колективом.

5. Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами рівного доступу до якісної освіти вимагає забезпечення безбар'єрного доступу до закладів освіти та організації безпечного інклюзивного освітнього середовища.

Процес формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами буде ефективним, якщо:

а) забезпечувати корекційну та психологічну спрямованість навчання педагогів, що базується на глибокій обізнаності з особливостями роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

б) здійснювати мотивацію педагогів до роботи з «особливими» дітьми;

в) налагодити цілісну систему роботи педколективу на міському, районному, обласному рівнях із використанням розроблених моделей роботи педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами.

Відповідно визначено наступні завдання, що будуть розроблятися і впроваджуватися в умовах ДНЗ:

 Організація інклюзивного освітнього середовища здійснюється фахівцями, які постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, проходять курсову підготовку, відвідують спеціалізовані тренінги для працівників освітньої сфери, займаються самоосвітою та діляться досвідом з колегами. Під час здійснення освітнього  процесу педагоги, які працюють в інклюзивних групах, застосовують особистісно-орієнтовані методи навчання, організовують навчальний процес з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей; налагоджена співпраця з батьками, які беруть активну участь у вихованні дітей.

Заходи з реалізації проекту:

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансу­вання (у тис.грн.)

1

Забезпечення кабінету практичного психолога ліцензованими програмами комплексної  діагностики дошкільників

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

Благодійні внески

2

Запровадження системного проведення соціально-педагогічних та психологічних досліджень щодо актуальних питань розвитку вихованців на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих проблем навчання і виховання

Постійно

Практичний психолог

Не потребує

3

Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання

щорічно

Практичний психолог, вчителі-логопеди

Не потребує

4

Використання прийому випереджувального навчання при підготовці дітей до школи

2021-2026

Практичний психолог, педагоги

Не потребує

5

Використання нетрадиційних форм роботи (казкотерапія, піскотерапія) під час адаптаційного періоду дітей в ДНЗ

постійно

Практичний психолог

Не потребує

6

Проведення циклу тренінгових занять для колективу дошкільного закладу «Емоційне благополуччя учасників освітнього процесу»

постійно

Практичний психолог

Не потребує

7

Проведення циклу тематичних семінарів «Формування сучасного іміджу сучасного педагога»

2021-2026

Практичний психолог

Не потребує

8

Подання матеріалів з досвіду роботи в періодичні видання

2021-2026

Практичний психолог

Не потребує

9

Створення безбар’єрного освітнього середовища, модернізація впорядкованої системи дій, виконання яких гарантує досягнення педагогічних цілей.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист, Практичний психолог, вчителі-логопеди, інші спеціалісти

Не потребує

 

Очікувані результати:

        створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини;

        набуття здатності дітьми будувати морально-етичні взаємовідносини з однолітками, виявляти активний пізнавальний інтерес до оточуючого світу;

        неконфліктна адаптація учасників освітньо-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров'я;

        соціально-педагогічний патронат та психологічний супровід дітей вразливих категорій;

        Спільним завданням для громадськості, влади та бізнесу повинно стати створення безбар`єрного середовища для людей та дітей з особливими потребами. «Наше завдання створити такі умови, щоб кожен громадянин України зміг приймати активну участь у суспільному житті. Важливо, щоб створення безбар`єрного середовища відбулося в реальності, щоб заходи були дієвими, а не залишалися у проектах чи ефемерних звітах.

Освіта, спорт, культура, медицина, помешкання мають бути доступними для кожного українця. 

VI Проект «Дошкільний заклад – сім’я»

Мета проекту – підвищити авторитет і роль сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку, формувати сучасну педагогічну культуру батьків.

Завдання:

        забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ДНЗ;

        підвищувати рівень професійної компетентності педагогічних працівників із питань організації взаємодії закладу і сім’ї;

        підвищувати рівень педагогічної культури батьків;

        реалізовувати навчальну роботу з дітьми на підставі особистісної та соціально орієнтованої моделі спілкування у тріалі «педагог – дитина – батьки».

 

Пріоритети:

        піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансу- вання (у тис.грн.)

1

Надання додаткових освітніх послуг з пізнавальної, художньої та предметно-практичної діяльності, хореографії.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

Не потребує

2

Батьківська конференція «Готовність сім’ї та дитини до навчання в школі»

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

3

Діяльність консультативного центру для батьків

Протягом року

Вихователь- методист, педагоги

Не потребує

4

Залучення батьків до оформлення ландшафтного дизайну території ДНЗ

Щорічно

Завідуюча ДНЗ

Благодійні внески

5.

Проведення конкурсів, виставок

Щорічно

Завідуюча ДНЗ, вихователь-методист

Не потребує

8.

Залучення батьків до участі в освітньо-виховному процесі, розвагах, святах

(по одному представнику від батьківської  громади)

Протягом року

Педагоги ДНЗ

Не потребує

10

«Ефективне спілкування батьків з дітьми» психологічні тренінги

2021-2026

Завідуюча ДНЗ вихователь- методист, практичний психолог

Не потребує

11.

Пропаганда кращого досвіду сімейного виховання засобами інформаційних ресурсів.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист

Не потребує

12.

Проведення розваги присвячену Дню козацтва «Козацькому роду – нема переводу»

(по одному представнику від батьківської  громади)

Щорічно

Інструктор з фізвиховання, музичний керівник, педагоги, батьки

Не потребує

13.

До керівництва гуртковою роботою доцільно залучати також бать­ків вихованців, інших дорослих членів родин, які (за домовленістю з адміністрацією дошкільного закладу та за власним бажанням) на громадських засадах можуть брати участь у проведенні деяких гурт­кових занять. Наприклад: з вишивання, художнього плетива, орігамі, флористики, різьблення по дереву, акробатики абощо. При цьому важливо врахувати наявний рівень виконавчих умінь цих людей, їх хист до спілкування з дітьми, інтерес, схильність до педагогічної ді­яльності. Завідувач ДНЗ, методист, керівник гуртка мають опікуватися такими «добровольцями», надавати їм своєчасну методичну допомогу в підготовці гурткових занять, усіляко заохочувати їх ентузіазм, іні­ціативу, потяг до творчості.

Щорічно

Завідуюча ДНЗ, вихователь- методист,

педагоги

Благодійні внески

 

Очікувані результати:

        піднесена на якісно новий рівень робота педагогічного колективу з батьками вихованців;

        належний рівень педагогічної культури батьків;

        зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини;

        наявність доброзичливої атмосфери між працівниками ДНЗ і батьками.

 

VІІ. Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»

Мета проекту: забезпечення в  дошкільному навчальному закладі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання проекту:

        забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та пожежних вимог безпечні умови для життєдіяльності в закладі;

        провести комплекс енергозберігаючих заходів;

        поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного  навчального закладу;

        створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;

 

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ з урахуванням нормативних вимог.

 

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

1.

Проводити технічний аналіз стану приміщеня  закладу з метою встановлення реального становища та визначення необхідності проведення ремонтних робіт

Щороку

Завідуюча ДНЗ, Завгосп

2.

Провести ремонт туалетних кімнат ( приведення у відповідність до норм)

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

3.

Проводити із залученням відповідних спеціалістів обстеження покрівель з метою визначення їх дефектів та проведення відповідних ремонтних робіт

Щороку

Завідуюча ДНЗ, Завгосп

4.

Сприяти у вирішенні питання капітального ремонту басейну ДНЗ, пральні та коридорів ДНЗ.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, Завгосп

5.

Встановити систему фільтрації питної води.

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, Завгосп

6.

Проводити оновлення технологічного обладнання  (електроплита, пральна машинка, м’ясорубка)

2021-2026

Завгосп

7.

Провести реставрацію дитячих стільчиків

 

2021-2026

Завідуюча ДНЗ

8.

Організувати роботи по заміні паркану

 

2021-2026

Завідуюча ДНЗ, Завгосп

9.

Продовжити заміну освітлювальних приладів на енергозберігаючі

2021-2026

Завгосп

 

Очікувальні результати: 

        відповідність приміщень та території  ДНЗ «Рушничок» сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним та пожежним вимогам умов навчання та життєдіяльності;

        оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2020  № 2205Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2020 р.
за № 1111/35394

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу третього підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.

3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Міністр розвитку громад та територій України

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Віцепрезидент
Національної академії медичних наук України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

О. Шевченко


О. Мірошніченко


І. Петрашко

О. Чернишов

С. Шкарлет


Д. Заболотний


Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
25 вересня 2020 року № 2205Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2020 р.
за № 1111/35394

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ
для закладів загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Цей Санітарний регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища у всіх типах закладів загальної середньої освіти (далі - заклади освіти), а також структурних підрозділах інших юридичних осіб, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім спеціальних закладів освіти) усіх форм власності.

Вимоги цього Санітарного регламенту обов’язкові для врахування при влаштуванні і обладнанні приміщень закладів освіти, що будуються та експлуатуються.

2. У закладі освіти дозволяється використовувати матеріали, обладнання, устаткування, засоби, інвентар, витратні матеріали тощо, що відповідають вимогам Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», відповідних технічних регламентів та санітарного законодавства.

3. Учні, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км, забезпечуються підвезенням у порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти відповідно до законодавства.

Підвезення організовується з попередньо визначеними зупинками. Відстань від місця проживання учнів до місця збору на зупинці не повинна перевищувати 500 м.

4. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує своєчасне проведення ремонтних робіт на території закладу освіти, приміщень та інженерних мереж закладу освіти; заходів з дезінфекції, дезінсекції, дератизації, вивезення снігу, побутових відходів, у тому числі люмінесцентних ламп, знятих з обліку обладнання та меблів, належне утримання території, у тому числі коронування дерев, очищення їх від пошкоджень, омели, видалення сухостійних дерев і чагарників і рослин, зазначених у пункті 3 розділу ІІ цього Санітарного регламенту.

5. Усі працівники закладів освіти, в тому числі працівники їдальні (харчоблоку), буфету повинні проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства, результати проходження яких вносяться до особистих медичних книжок (форма первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194).

6. Особисті медичні книжки зберігаються у медичного працівника або в особи, яка визначена наказом керівника закладу освіти, як відповідальна за їх зберігання.

7. Керівник закладу освіти контролює наявність проходження попереднього та своєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладу освіти у терміни, що передбачені законодавством України.

8. Працівники, у тому числі працівники їдальні (харчоблоку), буфету які своєчасно не пройшли обов’язковий медичний огляд, а також ті, що не ознайомлені з цим Санітарним регламентом, до роботи не допускаються.

9. Засновник (засновники) та керівник закладу освіти є відповідальними за дотримання вимог цього Санітарного регламенту.

10. Щоденний контроль за дотримання регламенту здійснюють керівник та медичний працівник закладу освіти (за його відсутності - особа (особи), яка визначена наказом керівника закладу освіти).

11. Здача в оренду території, будівель, приміщень, обладнання державних та комунальних закладів освіти підприємствам, установам, організаціям іншим юридичним та фізичним особам для використання не за освітнім призначенням, крім випадків передбачених законодавством, не дозволяється.

II. Санітарно-гігієнічні норми влаштування території

1. Вимоги до функціональних зон на ділянках закладів освіти наведені у ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 квітня 2018 року № 106 (далі - ДБН В.2.2-3:2018).

2. Спортивні майданчики повинні мати тверде покриття. Комбінований майданчик можна асфальтувати (бетонувати) або використовувати штучне покриття. Футбольне поле повинно мати трав’яне або штучне покриття.

Забороняється проводити заняття на зволожених майданчиках.

Ями для стрибків заповнюється чистим, без домішок, піском, який перед стрибками необхідно розпушити та вирівняти.

Майданчики для учнів 1-4 класів обладнуються тіньовими навісами або альтанками, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає віковим особливостям учнів.

Стаціонарне фізкультурно-спортивне та ігрове обладнання повинно бути безпечним для здоров’я та життя користувачів, а його використання повинно відбуватися з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.

3. На території закладу освіти заборонені колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, наведеним у додатку 1 до цього Санітарного регламенту, а також гриби.

Територія закладу повинна бути огороджена.

4. Санітарне очищення території закладів освіти повинно здійснюватися відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

Для господарських потреб (стоянка автотранспорту, зберігання меблів, обладнання, макулатури, металобрухту, будівельних матеріалів тощо) дозволяється використовувати виключно господарську зону.

Територія закладу освіти повинна бути благоустроєна. Потрібно проводити своєчасне очищення від сухого листя й трави, косіння трави, обрізання гілок дерев та кущів, що затіняють вікна навчальних приміщень, очищення пішохідних доріжок, заїздів, майданчиків, дахів будівель від снігу та криги. Забороняється спалювати або закопувати сухе листя на території закладу освіти.

Конструкції покрівель повинні забезпечити організацію зливостоку з них та виключити можливість потрапляння води на край покрівлі. Для попередження утворення бурульок усі зливостоки з дахів та покрівель можуть обладнуватися системою підігріву.

З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі необхідно згрібати сніг та збивати бурульки, дотримуючись при цьому правил техніки безпеки. У разі неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огороджуються та вживаються заходи щодо недопущення до них дітей а також інших осіб (крім тих, що ліквідуватимуть відповідні загрози).

На території закладу освіти не допускається накопичення снігу та криги на пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках.

На території закладу освіти не повинно бути бездомних тварин.

III. Гігієнічні вимоги до будівель та приміщень

1. Будівля закладу освіти повинна забезпечувати оптимальні умови для організації освітнього процесу. Кількість учнів закладу освіти (крім тих, які здобувають освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) не повинна перевищувати його проектну місткість.

2. Ґанок будівлі закладу освіти повинен мати безпечне неслизьке покриття з рельєфним маркуванням, огородження і зручні поручні вздовж сходів та забезпечувати умови доступності будівлі.

Для очищення взуття від бруду перед входом у заклад освіти повинні бути встановлені скребачки, решітки, які необхідно очищати по мірі забруднення, але не рідше одного разу на день або після кожної навчальної зміни (у разі організації в закладі освіти змінного навчання).

3. Стіни та стеля усіх приміщень закладів освіти повинні бути без щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком.

Колір поверхні стелі, стін, меблів навчальних приміщень, фізкультурно-спортивних та інших приміщень, які використовуються в освітньому процесі, повинен бути не яскравих кольорів, допускається наявність яскравих елементів.

Усі матеріали, що використовуються для оздоблення приміщень закладу освіти, його структурних підрозділів, зокрема пансіонів (гуртожитків), повинні бути безпечними для здоров`я дітей.

4. Підлога санітарних вузлів та умивальних кімнат повинна вистилатися неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою.

Підлога усіх приміщень повинна мати стійкість до застосування дезінфекційних засобів, бути вологостійкою та не слизькою, не мати щілин, дефектів, механічних пошкоджень.

5. У закладах освіти необхідно виокремлювати: контрастними рельєфними лініями - пішохідні зони в приміщенні закладу освіти; контрастними обмежувальними смугами по краю першої та останньої сходинки, які за фактурою відрізняються від інших сходинок маршу, контрастним кольором - ділянки поручня, які відповідають першій та останній сходинці маршу; рельєфним покриттям (ворсистим, гумовим тощо) на підлозі - зони підвищеної небезпеки (в їдальнях (харчоблоках), майстернях, лабораторіях).

У просторі перед сходами необхідно передбачити попереджувальне маркування рельєфним або іншоструктурним покриттям.

6. Не допускається проведення будь-яких видів ремонтних робіт у присутності учнів. Термін проведення ремонтних робіт встановлюється із урахуванням часу на видалення остаточної кількості токсичних речовин, що входять до складу будівельних та (або) оздоблювальних матеріалів.

7. У закладах освіти дозволяється дротове та/або бездротове підключення до мережі Інтернет. При використанні бездротового підключення до мережі Інтернет, Wi-Fi роутери повинні розміщуватися на висоті не менше 2 метрів від підлоги з можливістю їх виключення у позанавчальний час.

8. Електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно перевищувати гранично допустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513.

9. Вимоги до облаштування приміщень закладів освіти наведені у ДБН В.2.2-3:2018.

Навчальні приміщення

10. Обладнання, устаткування, технічні засоби навчання (далі - ТЗН), навчально-методичні матеріали, які використовуються в освітньому процесі, повинні бути безпечними для здоров’я дітей.

11. Залежно від призначення навчальних приміщень використовуються різні види навчальних меблів: робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та стільці зі спинками різних ростових груп, робочі столи учнів регульовані (одномісні та двомісні), стільці зі спинками регульовані, столи лабораторні, дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, вітрини тощо. Перевага надається робочим столам учнів та стільцям, що запобігають порушенню постави в учнів, забезпечують мобільні робочі місця та легко трансформуються для роботи у групах. У кожному навчальному приміщенні необхідно передбачати 2-3 розміри відповідно промаркованих меблів з перевагою одного із них, відповідно до додатку 2 до цього Санітарного регламенту.

12. Навчальні меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня навчальних меблів має бути стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів.

Рекомендовано, щоб розміщення робочих столів учнів у навчальних приміщеннях було таким, яке забезпечуватиме лівостороннє природне освітлення робочих місць. Допускається кругове або інше розміщення робочих столів учнів за умови забезпечення достатнього рівня освітленості робочих місць учнів.

У разі розміщення робочих столів учнів рядами необхідно розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації з дотриманням таких відстаней:

між зовнішньою стіною і першим рядом робочих столів учнів 0,6-0,7 м (в будівлях із цегли допускаються 0,5 м);

між рядами двомісних робочих столів учнів) - не менше 0,6 м;

між III рядом робочих столів учнів і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не менше 0,7 м;

між переднім робочим столом учнів і демонстраційним столом не менше 0,8 м;

від передньої стіни з класною дошкою до передніх робочих столів учнів не менше 2,4-2,6 м;

від задніх робочих столів учнів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня - не менше 1,0 м);

від задніх робочих столів учнів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни - не менше 0,8 м;

між столом педагогічного працівника і переднім робочим столом учнів - не менше 0,5 м;

найбільша відстань останнього місця від класної дошки - 9 м;

висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м, 2-4 класів - 0,75-0,8 м, 5-11(12) класів - 0,8-0,9 м.

Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік учнів пересаджують на інші ряди, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту та з урахуванням гостроти зору і слуху.

У класних кімнатах поперечної і квадратної конфігурації, в якій меблі розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до першого ряду робочих столів учнів (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання до 35 град. Відстань від першого ряду робочих столів учнів до зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами робочих столів учнів - 0,6, від задніх робочих столів учнів до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни - 0,9-1,0 м.

Учні з патологією органу зору (корегованою та/або некорегованою) повинні сидіти за першими робочими столами учнів в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими робочими столами учнів крайніх рядів. Учні, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду (біля внутрішньої стіни).

13. Місця для учнів із особливими освітніми потребами обладнуються відповідно до потреб дитини.

14. Класні (аудиторні) дошки (з використанням крейди) мають бути матові та виготовлені з матеріалів, що мають високу адгезію з матеріалами, які використовуються для письма, добре очищатися вологою губкою, бути зносостійкими, мати лотки для затримання крейдяного пилу, зберігання крейди, тримача для креслярського приладдя.

Колір маркера для маркерної дошки повинен бути контрастним.

15. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану необхідно забезпечити її рівномірне освітлення та відсутність світлових плям підвищеної яскравості.

16. Навчальні приміщення для учнів 1-4 класів розміщуються окремо від навчальних приміщень учнів 5-11(12) класів.

У разі обладнання в навчальних приміщеннях початкової школи місця відпочинку учнів (ігровий осередок) з килимами для сидіння та гри, стільцями, кріслами або подушками з м’яким покриттям, вони повинні легко очищатися.

17. У кабінетах (лабораторіях) хімії, фізики та біології та відповідних інтегрованих курсів встановлюються спеціальні лабораторні столи, прикріплені до підлоги. Лабораторні столи слід покривати матеріалами, які стійкі до дії агресивних хімічних речовин та відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2012 року № 1139, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 січня 2013 року № 87/22619. Кабінет хімії і лаборантська обладнуються витяжними шафами. Хімічні реактиви повинні зберігатися у сейфі, а спеціальне допоміжне обладнання у шафі, яка замикається на ключ.

18. Навчальні майстерні повинні бути ізольованими від інших навчальних приміщень (в окремих блоках, секціях або в окремих будівлях з гардеробом і санітарним вузлом) та розміщуватися на першому поверсі.

Майстерні розміщуються у двох кімнатах (навчальна швейна майстерня та майстерня з кулінарії) або в одній (комбінована майстерня). У комбінованій майстерні для робіт з харчовими продуктами виділяється окрема зона (20 % площі).

Приміщення навчальних майстерень повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, оснащені відповідним обладнанням, необхідним для використання технологій, передбачених навчальними програмами з трудового навчання, у тому числі холодильним, з урахуванням зросту учнів. Робочі місця повинні забезпечувати зручну робочу позу учнів та відповідати вимогам безпеки життєдіяльності.

19. У майстернях для учнів 10-12 років слід використовувати інструменти розміром № 1, для учнів 13-15 років - № 2, після 15 років - інструментами для дорослих.

Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11-12 років до 4 кг, 13-14 років - до 5 кг, 15 років: хлопчики - 12 кг, дівчатка - 6,0 кг, 16 років відповідно 14 і 7 кг, 17 років - 16,0 і 8,0 кг.

Вимоги до кабінетів інформатики

20. Навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп’ютерами повинні мати природне та штучне освітлення. Штучне освітлення у приміщеннях повинно здійснюватися системою загального освітлення. Норми освітленості на робочих місцях повинні відповідати вимогам: на екрані - не менш 200 лк; на клавіатурі, робочому столі учня - не менш 400 лк. Забороняється перевищувати рівень освітленості на робочому місці та на екрані ПК більше 600 лк.

21. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

22. Для виконання практичної частини навчального заняття дозволено обладнувати кожне робоче місце учня персональним комп’ютером форм-фактора десктоп у такому складі: монітор, системний блок, відокремлена клавіатура, відокремлений маніпулятор типу «миша», стіл, стілець (крісло). Дозволяється використання моніторів (екранів) з діагоналлю не менш 38,1 см (15 дюймів).

Вимоги до комп’ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп’ютерами визначені у Типовому переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року № 1440, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 55/31507.

Допускається співвідношення сторін відеомонітора (екрана) 3 : 4 та використання сучасних моделей відеомоніторів (екранів) (рідкокристалічний, плазмовий тощо). Відеомонітор (екран) повинен знаходитись на відстані 1,5 діагоналі екрану від очей учня таким чином, щоб його верхня половина знаходилась на рівні очей учня. Ширина і глибина робочої поверхні робочого столу учня повинна забезпечувати виконання учнем операцій в межах зони досяжності - шириною та глибиною не менше 0,50 м.

У разі відсутності можливості обладнання робочих місць учнів персональними комп’ютерами форм-фактора десктоп допускається використання портативних персональних комп’ютерів (ноутбуків) з діагоналлю відеомоніторів (екранів) не менше 35,56 см (14 дюймів) за умови використання відокремленої клавіатури (учнями 1-7 класів) та використання відокремленого маніпулятору типу «миша» (учнями 1-11(12) класів), а також обов’язкового чередування практичної та теоретичної частин навчального заняття.

Для проведення лабораторних та практичних робіт (дослідження фізичних, хімічних, біологічних явищ та явищ в географічній оболонці), проєктної діяльності, навчальних занять з робототехніки, військово-польових зборів допускається використання учнями 7-11(12) класів персонального комп’ютера форм-фактора планшетний ПК з діагоналлю екранів не менше 25,4 см (10 дюймів).

Протягом навчального заняття, після роботи з комп’ютерною технікою обов’язково повиннні виконуватися комплекси вправ для профілактики зорової та статичної втоми. Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для очей наведені у додатку 3 до цього Санітарного регламенту.

23. Забороняється використання у закладах освіти як відеомонітори (екрани) пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

24. Проводи чи інші провідники, через які подається електричний струм в комп’ютерній техніці, повинні бути надійно ізольовані і механічно захищені з метою запобігання ураження електричним струмом учасників освітнього процесу.

25. Не дозволяється одночасна робота за одним комп’ютером двох і більше учнів незалежно від їх віку.

26. Медичними протипоказаннями до занять учнів з персональною комп’ютерною технікою є: аномалія рефракції, некорегована міопія або гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія.

27. Використання друкувальних та (або) копіювальних пристроїв у навчальних приміщеннях дозволяється при відсутності учнів та по завершенню навчальних занять. Після використання таких пристроїв приміщення необхідно провітрити.

Фізкультурно-спортивні приміщення

28. У спортивній залі площею до 288 м-2 допускається навчальне заняття не більше, ніж 30 учням одночасно. Займатися на спортивних майданчиках, у спортивній залі дозволяється тільки у спортивному одязі та взутті. Обов’язковою є наочна інформація щодо дотримання в спортивній залі правил техніки безпеки та про режим його прибирання і провітрювання.

Дозволяється використовувати для навчальних цілей спортивні споруди, розташовані поблизу закладу освіти (на відстані до 500 м).

Підлога повинна бути без дефектів та не слизька.

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання басейнів

29. У закладі освіти в окремому блоці дозволяється розташування басейну.

Внутрішня поверхня дна та стін ванни басейну повинна бути гладкою, не слизькою. По периметру ванни басейну повинна бути обхідна доріжка.

Ванну басейну необхідно заповнювати питною водою, що відповідає чинним вимогам до питної води. Температуру води у ванні необхідно підтримувати на рівні 26-27 °C, а температуру повітря в залі з ванною - на 1-2 °C вищою від температури води.

У місцях виходу з душової на обхідну доріжку повинен бути передбачений прохідний душ для ніг з безперервним потоком проточної теплої води.

Вхід до зали басейну дозволяється після прийняття гарячого душу (окремо для хлопців і дівчат) з використанням індивідуальних засобів гігієни (миючого засобу та мочалки).

Для сушіння волосся в кожній роздягальні повинні бути стаціонарні чи побутові фени.

Воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією необхідно знезаражувати додаванням хлору, або іншими дезінфекційними засобами, зареєстрованими відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. У спеціальному приміщенні для знезаражування води повинні готуватися концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на фільтри. Залишкові кількості дезінфектантів у воді басейну повинні становити: по вільному хлору - 0,5-0,7 мг/дм-3, брому - 1,2 мг/дм-3, озону - 0,1-0,3 мг/дм-3, вночі концентрацію хлору дозволяється доводити до 1,5 мг/дм-3.

За органолептичними і санітарно-хімічними показниками якість води в басейнах повинна відповідати таким вимогам:

каламутність  1,0 НОК;

кольоровість  20;

запах  2 бали;

хлориди  250 мг/дм-3;

амоній  0,5 мг/дм-3;

залишковий хлор вільний - 0,5-0,7 мг/дм-3;

залишковий хлор зв’язаний - 0,8-1,2 мг/дм-3;

залишковий озон - 0,1-0,3 мг/дм-3;

бром - 1,2 мг/дм-3.

За мікробіологічними показниками вода басейнів повинна відповідати таким вимогам:

кількість бактерій групи кишкової палички в 1 дм-3 води, не більше 10;

кількість бактерій групи ентерококів в 1 дм-3 води, не більше 10;

кількість бактерій групи стафілококів в 1 дм-3 води, не більше 10;

кількість мезофільних мікроорганізмів в 1 см-3 води, не більше 100;

кількість синьогнійних паличок в 1 дм-3 води, не більше 10;

яйця гельмінтів та патогенні найпростіші - відсутність;

збудники інфекційних захворювань - відсутність;

ентеровіруси - відсутність.

В приміщеннях басейнів концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання плавців) не повинна перевищувати 0,03 мг/м-3; концентрація озону - 0,05 мг/м-3.

Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує проведення лабораторного контролю якості води у чаші басейну та дослідження атмосферного повітря не рідше одного разу на місяць.

Для дезінфекції води у басейні дозволяється застосування інших реагентних або безреагентних методів знезараження (фізичних, хімічних або комбінованих), за умови використання для цього обладнання, устаткування, засобів, витратних матеріалів тощо, безпечність та якість яких підтверджена наявністю відповідних документів згідно з вимогами законодавства, своєчасного сервісного обслуговування (якщо таке необхідне), а також за умови забезпечення належної якості та безпечності води за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками.

Поточне прибирання басейну повинно проводитися щодня з використанням мийних і дезінфекційних засобів. Підлягають дезінфекції підлога приміщень, стіни залу басейну (2 м від підлоги), обхідні доріжки, обладнання, ручки дверей, санітарно-технічне обладнання, меблі та устаткування.

Незалежно від системи заповнення ванни басейну водою (проточна або з рециркуляцією) випуск води з ванни з наступною дезінфекцією проводиться 1 раз на місяць. При задовільних санітарно-хімічних та бактеріологічних показниках води у ванні басейну, дозволяється продовжувати користування басейном.

Перед дезінфекцією ванну басейну необхідно почистити щітками та промити мильно-содовим розчином з наступним ополіскуванням гарячою водою зі шланга. Для дезінфекції ванни повинен використовуватися дезінфекційний засіб, зареєстрований відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. Після дезінфекції засіб, що використовувався, ретельно змивають зі шланга значною кількістю води.

У разі отримання незадовільних результатів лабораторних досліджень якості води вживаються заходи щодо покращення показників якості води. При повторному виявленні незадовільних результатів досліджень керівником закладу вирішується питання про необхідність проведення додаткових мікробіологічних і паразитологічних досліджень, генерального прибирання або припинення експлуатації басейну.

Приміщення допоміжного та підсобного призначення

30. Для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів необхідно передбачити окремі приміщення, недоступні для учнів і сторонніх відвідувачів. Приміщення повинні бути обладнані ефективною системою вентиляції. Інвентар має бути промаркований. Для прибирання санітарних вузлів виділяється окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо.

Санітарні вузли

31. У закладах освіти необхідно передбачити внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила.

В туалетних кабінах на відстані 0,1 м від підлоги встановлюють непрозорі двері висотою не менше 1,5 м із замком, що замикається з середини. Кабіни відгороджують одна від іншої непрозорими стінками висотою не менше 1,75 м на відстані 0,1 м від підлоги.

При виборі санітарного обладнання рекомендується надавати перевагу чашам Генуя. У разі встановлення унітазів необхідно забезпечити наявність у кабінках одноразових гігієнічних накладок.

Санітарні вузли оснащуються диспенсерами з туалетним папером.

Санітарні вузли для 1-4 класів повинні бути обладнані дитячими унітазами або чашею Генуя.

У санітарних вузлах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу освіти, слід передбачати спеціально обладнану кабіну для використання її особами з інвалідністю, у тому числі тими, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів.

В закладі освіти слід передбачити санітарний (санітарні) вузол (вузли) для педагогічних працівників, інших (крім учнів) учасників освітнього процесу.

Санітарні вузли прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908.

Пансіони (гуртожитки)

32. Пансіони (гуртожитки) в закладах освіти, що будуються, повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-3:2018.

У закладах освіти, що вже експлуатуються, пансіони (гуртожитки) повинні мати такі приміщення: спальні кімнати, умивальня, санвузол і душова; кімната особистої гігієни, кімната для прасування, чистки одягу та взуття (із розрахунку не менше ніж 0,1 м-2 на 1 місце), кімната для відпочинку; санвузол для персоналу і санітарна кімната (не менше 4 м-2), а також господарські майстерні, пральня, кімнати для збереження чистої та брудної білизни, медична кімната (не менше 10 м-2), приміщення для зберігання одягу дітей (із розрахунку 0,2 м-2 на 1 місце), вітальня для побачення з батьками, кімната вихователів, чергового технічного персоналу, комори спортивного і господарського інвентаря, вестибюль з гардеробом.

Наповнюваність спальних кімнат у пансіонах (гуртожитках) для учнів 1-4 класів - 5-6 місць, для учнів 5-11(12) класів - не більше 4 місць. Площа спальних кімнат визначається з розрахунку 6 м-2 на 1 місце.

Розташування ліжок повинно забезпечувати зручність підходу до них і не заважати прибиранню кімнати. Поверхні меблів, спинок ліжок повинні бути гладкими, з покриттям для вологого прибирання і дезінфекції. Для сну дітей забороняється використовувати двоярусні ліжка, розкладачки, розкладні ліжка, дивани.

IV. Система забезпечення життєдіяльності

Водопостачання, водовідведення та опалення

1. Заклади освіти повинні мати централізовану або автономну систему теплопостачання, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату.

Пічне опалення, обладнане в коридорі, допускається тільки в одноповерхових приміщеннях закладів освіти у сільській місцевості. Забороняється встановлювати залізні печі. Для попередження забруднення повітря приміщень окисом вуглецю пічні труби закриваються не раніше повного згорання палива і не пізніше, як за дві години до приходу учнів. Лабораторний контроль за вмістом окису вуглецю в повітрі приміщень з пічним опаленням організовує засновник (засновники) двічі впродовж опалювального сезону.

2. Вода, що постачається у заклади освіти, повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Заклади освіти обладнуються інженерними мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Гарячою проточною водою заклади освіти повинні бути забезпечені впродовж усього року.

У випадку відсутності в населеному пункті централізованих мереж водопроводу і каналізації для закладу освіти необхідно передбачити водопостачання від артезіанської свердловини з подачею води до приміщень закладу освіти та обладнання внутрішньої каналізаційної мережі з відведенням стоків на локальні очисні споруди.

У сільських населених пунктах при відсутності централізованого водопостачання допускається також використання громадських свердловин, колодязів, каптажів для подачі води в мережу господарсько-питного водопостачання закладу.

У разі облаштування у закладі освіти такої системи водопостачання, з метою приведення питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 засновник (засновники) забезпечує встановлення індивідуальної (колективної) установки (пристрою) доочищення питної води та проведення лабораторного контролю безпечності та якості питної води з періодичністю відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Холодною і гарячою проточною водою повинні бути забезпечені приміщення їдальні (харчоблоку), буфету, душових при спортивній залі (роздягальні), медичного кабінету, навчальних кабінетів з вивчення хімії, фізики, біології, лабораторій, майстерень, санітарні вузли, зали басейнів та інші приміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018 з установленням кранів-змішувачів. Забороняється використовувати гарячу воду із системи водяного опалення для будь-яких цілей.

На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води необхідно передбачати резервне гаряче водопостачання.

Температура гарячої води, що подається до приміщень закладів освіти, повинна бути не нижче 37 °C та не вище 60 °C.

В закладі освіти повинен бути організований питний режим. Організація питного режиму повинна сприяти задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді.

Кожна дитина за потреби повинна отримати кип’ячену або фасовану воду в індивідуальному посуді.

Фасована негазована вода промислового виробництва, а також вода з установок із дозованим розливом негазованої фасованої питної води повинні відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, що підтверджується виробником.

При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води заміна ємності повинна здійснюватися не рідше одного разу на 2 тижні.

3. В їдальні (харчоблоці) в місцях приєднання ванн до каналізаційної мережі необхідно улаштувати повітряний розрив не менше 20 мм від верху приймальної воронки.

При проведенні стояків побутової каналізації через приміщення закладу освіти передбачається їх закриття оштукатуреними коробами та забезпечення устаткуванням для ревізії.

Забороняється проведення стояків побутової каналізації через виробничі приміщення їдальні (харчоблоку), буфету.

Повітряно-тепловий режим

4. Чистота повітря в приміщеннях закладів освіти забезпечується:

відповідністю кількості учнів до нормативної наповнюваності відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням мийних засобів та дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908;

використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне);

чистотою та справністю систем вентиляції.

5. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію лабораторного контролю показників мікроклімату (не менше 6 вимірювань) та концентрації CO2, CO, який проводиться не рідше двох разів на рік. Після проведених ремонтних та/або будівельних робіт, встановленні нових меблів перед початком навчального процесу проводяться лабораторні вимірювання концентрацій формальдегіду та інших хімічних речовин (в залежності від будівельних, оздоблювальних матеріалів, меблів тощо, які використані).

Концентрація в повітрі СО2 не повинна перевищувати - 0,01 мг/м-3, СО - не більше 5,0 мг/м-3, формальдегіду - не більше 0,01 мг/м-3.

6. Навчальні приміщення провітрюють на перервах за відсутності дітей в приміщеннях. Тривалість провітрювання визначається погодними умовами за наведеною таблицею:

Температура повітря вулиці в градусах Цельсія

Тривалість провітрювання приміщень (хв.)

на малих перервах

на великих перервах та між змінами

від +10 до +6

4-10

25-30

від +5 до 0

3-7

20-30

від 0 до -5

2-5

15-25

від -5 до -10

1-3

10-15

нижче -10

1-1,5

5-10

Рекреації провітрюються під час навчальних занять. До початку занять і після їх закінчення необхідно здійснювати наскрізне провітрювання навчальних приміщень.

У теплу пору року доцільно проводити заняття з прочиненими вікнами в режимі провітрювання.

7. У приміщеннях закладів освіти відносна вологість повітря має бути 40-60 %; температура повітря в класних кімнатах 17-20 °C, в майстернях по обробці металу і дерева 16-18 °C, в спортивному залі 15-17 °C, в роздягальнях при спортивному залі 19-23 °C, в актовому залі 17-20 °C, в бібліотеці 16-18 °C, в медичних кабінетах 21-23 °C, в рекреаціях 16-18 °C, в спальних приміщеннях 18-20 °C; у вестибюлі, гардеробі 16-19 °C; в санітарних вузлах 17-21 °C; в душових не нижче 25 °C.

8. Встановлення у закладі освіти додаткових систем, що впливають на мікроклімат приміщення, має бути забезпечене відповідним і своєчасним сервісним обслуговуванням та заміною витратних матеріалів.

9. Усі приміщення та обладнання закладу освіти підлягають щоденному вологому прибиранню, у тому числі: підвіконня, підлога, опалювальні прилади (або захисні решітки), меблі, класні дошки. Вологе прибирання навчальних та навчально-виробничих приміщень проводиться після закінчення останнього навчального заняття, або після кожної навчальної зміни (у разі організації в закладі освіти змінного навчання), спортивних залів - після кожного навчального заняття та після закінчення навчальних занять та занять секцій.

У процесі самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття.

Дозволяється залучати до поливу рослин та вологого прибирання, без використання миючих та дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги) учнів 5-11(12) класів. Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників.

Тривалість самообслуговування не повинна перевищувати 1 годину на тиждень.

Учні не допускаються до виконання робіт, що небезпечні для їх життя та здоров’я, створюють загрозу зараження інфекційними хворобами.

Природне та штучне освітлення

10. Усі навчальні приміщення закладів освіти повинні мати природне освітлення, рівні якого мають відповідати вимогам ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 жовтня 2018 року № 264. Природне освітлення повинно бути рівномірним і не створювати блиску.

Коефіцієнт природного освітлення (далі - КПО) в навчальних приміщеннях повинен дорівнювати 2,5 % на робочих місцях 3-го ряду робочих столів учнів (1 м від внутрішньої стіни). При двобічному освітленні мінімальне значення КПО визначається на другому ряді робочих столів учнів.

Рівномірність освітлення на робочому місці (відношення мінімального рівня освітлення до максимального) повинна складати не більше 0,3.

Достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим коефіцієнтом (СК) (відношення загальної площі вікон до площі підлоги), величина якого має становити 1 : 4 - 1 : 5.

11. Для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріву навчальних приміщень вікна повинні бути облаштовані сонцезахисними засобами (підйомно-поворотні жалюзі, козирки, ролети тощо), які легко очищаються від пилу та миються.

12. Забороняється розміщувати на підвіконні навчальних приміщень рослини, які перешкоджають доступу прямого сонячного світла.

13. Для забезпечення оптимального природного освітлення навчальних приміщень необхідно мити вікна не менше 2-х разів протягом навчального року.

14. У навчальних приміщеннях необхідно передбачити систему загального штучного освітлення, що забезпечується штучним освітленням лампами з електронною пуско-регулювальною апаратурою зі спектром кольоровипромінювання: білий, тепло-білий, природно-білий; світлодіодними лампами з кольоровою температурою 3500-4000 К. Індекс кольоропередачі має бути не менший за 80 %, коефіцієнт пульсації - не більший за 10 % (в майстернях, з пристроями, що обертаються - не більшим за 5 %). В одному приміщенні слід використовувати лампи одної колірної температури.

Для освітлення найбільш віддалених від вікон рядів робочих столів учнів у навчальних приміщеннях слід передбачати окреме включення усіх рядів електроламп.

Рівні загального штучного освітлення у приміщеннях закладів загальної середньої освіти наведені у додатку 4 до цього Санітарного регламенту.

15. Лампи, що перегоріли, а також ті, які під час роботи створюють шум, миготіння та стробоскопічний ефект, підлягають заміні. Несправні, перегорілі люмінесцентні лампи запаковують у захисну промислову гофроупаковку від нових ламп та зберігають у спеціальній тарі - герметично закритих металевих ємностях, контейнерах у спеціально відведених ізольованих технічних приміщеннях, стіни, стеля та підлога яких не межують із навчальними приміщеннями. Доступ до такого технічного приміщення повинен мати лише спеціально призначений працівник закладу освіти. Вивезення перегорілих люмінесцентних ламп здійснюється відповідно до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 не рідше 2-х разів на рік.

16. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію лабораторного контролю рівня освітленості у закладах освіти не рідше двох разів на рік (не менше 4 точок у 3-5 приміщеннях), один з яких проводиться в листопаді чи грудні.

Шум та вібрація

17. Допустимі рівні звуку та звукових тисків у приміщеннях закладів освіти та на прилеглій до закладів освіти території наведені у додатку 5 до цього Санітарного регламенту та мають відповідати вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 463, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 281/33252.

Рівні шуму у виробничих приміщеннях закладів освіти повинні відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37.

18. Значення вібрації на прилеглих до закладів освіти територіях повинні забезпечувати допустимі рівні вібрації в їх приміщеннях. Допустимі значення вібрації у будівлях закладів освіти в денний час зазначені у додатку 6 до цього Санітарного регламенту.

Рівні вібрації у виробничих приміщеннях закладів освіти повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39.

Захист від природних радіонуклідів та шкідливих хімічних речовин.

Середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону-222 у повітрі приміщень будівель закладів освіти, що будуються та реконструюються, не повинна перевищувати 50 БК/м-3, а у будівлях, що експлуатуються - 100 БК/м-3.

Засновник (засновники) закладу освіти повинен забезпечити проведення вимірювань концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель не рідше одного разу на рік.

У новозбудованих будівлях, що вводяться в експлуатацію, та після проведення робіт з реконструкції приміщень необхідно провести вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання.

Вміст біологічних та хімічних речовин в повітрі приміщень будівлі закладів освіти з елементами повного внутрішнього оздоблення та оснащення не повинні перевищувати середньодобові гранично допустимі концентрації або орієнтовно безпечні рівні впливу, встановлені діючими гігієнічними нормативами для атмосферного повітря.

V. Забезпечення освітнього процесу

Вимоги до організації освітнього процесу

1. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти.

Гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять та розподілу навчального навантаження протягом тижня наведені у додатку 7 до цього Санітарного регламенту. Допустима сумарна кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів наведена у додатку 8 до цього Санітарного регламенту.

Приватні та корпоративні заклади освіти, учні яких розпочинають навчання з 8.00-9.00 год. та продовжують здобуття освіти і перебувають в такому закладі після 14.00 год., освітні програми яких розроблені відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та містять (за рахунок власних надходжень) збільшену кількість навчальних предметів (інтегрованих курсів) та/або навчальних годин (навчальних занять) порівняно з відповідними типовими освітніми програмами, повинні створити умови для фізичного і психологічного відпочинку учнів, організувати 3-4 разове гаряче харчування, протягом всього навчального дня мати психологічний та медичний супровід освітнього процесу, дотримуватися вимог цього Санітарного регламенту щодо тривалості навчальних занять, перерв між ними, прогулянки, самопідготовки, чергування протягом дня і тижня видів діяльності, навчальних занять з навчальних предметів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів із навчальними предметами художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів з урахуванням Гігієнічних правил складання розкладу навчальних занять наведених у додатку 7 до цього Санітарного регламенту.

У державних та комунальних закладах освіти розклад занять має забезпечувати послідовність проведення навчальних занять, не допускається встановлення тривалих перерв (більше ніж 30 хвилин) між навчальними заняттями.

Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00 години, початок занять у другу зміну - не пізніше 14:00 години (для учнів, які здобувають освіту за вечірньою формою - не пізніше 16:00 години). У закладах освіти, які працюють у дві зміни, навчання учнів 1-4 класів, повинно бути організовано у першу зміну.

2. Безперервна навчальна діяльність учнів (тривалість навчальних занять) не може перевищувати: у 1-му класі - 35 хв., 2-4-х класах - 40 хв., 5-11(12) класах- 45 хв. Організація здвоєних навчальних занять і використання інших форм організації освітнього процесу, що впливають на тривалість навчальних занять, допускається за рішенням педагогічної ради закладу освіти та повинні відповідати віковим особливостям дітей.

Упродовж навчальних занять, які поєднують у собі психічне, статичне, динамічне навантаження на окремі органи і системи і на весь організм в цілому, проводяться вправи з рухової активності для зняття локального стомлення і вправи з рухової активності загального впливу. Комплекси відповідних вправ наведено у додатку 3 до цього Санітарного регламенту.

3. Тривалість перерв між навчальними заняттями для учнів 1-4-х класів рекомендується не менше 15 хв., 5-11(12) класів - не менше 10 хв., великої перерви - 30 хв. (для прийому їжі). Замість однієї великої перерви можна влаштовувати дві перерви по 20 хв., після другого та третього навчальних занять - для учнів 1-4-х класів, після третього та четвертого навчальних занять - для учнів 5-11(12) класів. У середині здвоєного навчального заняття необхідно організувати перерву тривалістю 10 хв. для активного відпочинку.

4. Розклад навчальних занять повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і тижня навчальних занять з навчальних предметів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів із навчальними предметами художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів з урахуванням Гігієнічних правил складання розкладу навчальних занять наведених у додатку 7 до цього Санітарного регламенту.

5. Під час щонайменше однієї з перерв необхідно організувати умови для харчування та активного відпочинку учнів, рекомендовані прогулянки на відкритому повітрі.

У групах подовженого дня учнів початкової школи прогулянка на відкритому повітрі повинна становити не менше ніж 1,5 години протягом дня (за умов зовнішньої температури повітря не нижче 10 °C).

6. Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не рекомендується більше 1 години у 3-5 класах та 1,5 години у 6-9 класах, 2 години - у 10-11(12) класах. Учням 1-2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у позанавчальний час.

7. При надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно приймати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.

Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання

8. При використанні технічних засобів навчання (далі - ТЗН) під час проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

9. Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3 до цього Санітарного регламенту.

VI. Забезпечення харчування

Вимоги до влаштування приміщень

1. Набір виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення повинні відповідати вимогам санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

2. Для дотримання правил особистої гігієни учнями в приміщенні їдальні, буфету або перед ним встановлюються умивальники із розрахунку один на 40 місць. Поряд з умивальниками встановлюються диспенсери з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники).

3. Відстань між обідніми столами і роздачею чи вікном (дверима) для прийому брудного посуду повинна бути не менше 200 см; між рядами обідніх столів 100 см; між обідніми столами і стіною 40 см.

4. Обідні столи щодня миються гарячою водою з кальцинованою содою та милом або іншими миючими засобами, дозволеними до використання відповідно до законодавства, а після кожного прийому їжі протирають вологими і чистими серветками.

5. Забороняється використовувати пощерблений, емальований, алюмінієвий столовий посуд і пластмасовий столовий посуд багаторазового використання.

6. Прибирання приміщень проводиться при відчинених фрамугах (вікнах).

7. Забороняється використання приміщень їдалень (харчоблоку), роздаткових, буфетів не за призначенням.

Організація харчування

8. Засновник (засновники), керівник закладу освіти та суб’єкти господарської діяльності, які надають послуги з харчування зобов’язані забезпечити учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

9. Керівник закладу освіти та медичний працівник (за його відсутності - особа (особи), які визначені наказом керівника закладу освіти відповідальними за організацію харчування в закладі) здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню за меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв.

10. Для уникнення харчових отруєнь, з метою профілактики захворювань, приготування та реалізація харчової продукції повинні здійснюватися у відповідності до загальних вимог до організації харчування дітей в закладах освіти наведених у додатку 9 до цього Санітарного регламенту. Перелік харчових продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах та у торгівельних апаратах, розміщених у закладах освіти наведено у додатку 10 до цього Санітарного регламенту.

11. У закладах освіти організовуються умови для забезпечення харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози.

Вимоги до організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами, включаючи харчову алергію та непереносимість окремих харчових продуктів або речовин, наведено у додатку 11 до цього Санітарного регламенту.

12. У закладах освіти за рішенням засновника (засновників) може бути організоване постачання готової кулінарної продукції операторами ринку харчових продуктів за умови дотримання ними вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

13. Інші вимоги до утримання та оснащення приміщень їдальні (харчоблоку), буфету, закладу освіти, транспортування, приймання та зберігання харчових продуктів, обробки сировини, виробництва та реалізації продукції повинні відповідати вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

VII. Організація медичного обслуговування та формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя

1. Заклади освіти повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами середніх медичних працівників, та можуть бути укомплектовані лікарями-психологами.

2. У випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника засновник (засновники) укладає договір з закладом охорони здоров’я або фізичними особами-підприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, сімейна медицина) про медичне обслуговування учнів.

3. Учні підлягають медичним оглядам відповідно до Схеми періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

4. У випадках виникнення в закладі освіти інфекційних захворювань, а також отруєнь керівник закладу повинен негайно повідомити лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України відповідної території.

5. Періодичні огляди на педикульоз здійснюються медичним працівником відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 1994 року № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом». Всі учні обов’язково оглядаються після канікул та у подальшому - вибірково, за епідемічними показаннями.

6. Формування гігієнічних знань, умінь і навичок учнів, засад здорового способу життя забезпечується закладами освіти у рамках освітнього процесу відповідно до державних стандартів освіти, а також із залученням медичних працівників і батьків, інших законних представників учнів.

7. Санітарно-дезінфекційний режим у закладах освіти у період карантину наведено у додатку 12 до цього Санітарного регламенту.

VIII. Вимоги до санітарного і спеціального одягу та особистої гігієни працівників закладу освіти, інших осіб, залучених до організації харчування

1. Працівники їдалень (харчоблоків), буфетів повинні бути забезпечені санітарним і спеціальним одягом та необхідними умовами для дотримання правил особистої гігієни. До санітарного одягу відносяться халати, фартухи з тканини для отримання та видачі їжі, хустки, ковпаки, фартух з полімерних матеріалів для миття посуду, до спеціального - халати темного кольору, гумові рукавички, гумове взуття.

Спеціальний одяг для прибирання приміщень і санітарних вузлів необхідно маркувати, використовувати за призначенням і зберігати окремо, так само, як інвентар та засоби для прибирання.

Роботи, пов’язані з організацією харчування учнів, у тому числі сервірування обідніх столів, отримання та порціювання готових страв, прибирання обідніх столів, миття посуду тощо, проводяться працівниками їдальні (харчоблоку) в санітарному одязі.

Маркований санітарний одяг необхідно зберігати на вішаку (у шафі) у приміщенні для персоналу їдальні (харчоблоку). Забороняється застібати санітарний одяг шпильками, голками та зберігати у кишенях сторонні предмети, а також працювати у прикрасах.

У санітарному одязі забороняється: виконувати роботи з прибирання приміщень; заходити та перебувати в санітарних вузлах; виходити на вулицю з приміщення закладу освіти; знаходитись у цьому одязі в інших приміщеннях, поза місцем харчування учнів. Перед відвідуванням санітарного вузла санітарний одяг необхідно зняти, залишивши його на вішалці поруч із дверима санітарного вузла.

Заміна санітарного та спеціального одягу здійснюється у міру забруднення.

2. До роботи в їдальні (харчоблоці), буфеті, не допускаються особи з ознаками інфекційних захворювань, гнійничковими ураженнями шкіри та/або з будь-якими іншими гострими проявами порушення стану здоров’я. Усі працівники їдальні (харчоблоку), буфету, незалежно від підпорядкованості, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди відповідно до Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150).

Генеральний директор
Директорату громадського
здоров’я та профілактики
захворюваності
І. Руденко

 

Додаток 1
до Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами

Назва

Короткий опис

АМБРОЗІЯ

Однорічна яра рослина. Квітковий пилок амброзії шкідливий для людини.
У період цвітіння викликає алергійне захворювання амброзійний поліноз.
Пилок амброзії, потрапляючи у ніс та бронхи, викликає сльозотечу, порушення зору, підвищення температури тіла та спричиняє різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.

АРНІКА ГІРСЬКА

Багаторічна трав’яниста рослина сімейства складноцвітні. Геленалін легко проникає через слизові оболонки та шкіру в організм, спричиняючи інтоксикацію. При отруєнні спостерігається нудота, ускладнене дихання, блювота, пітливість, кишкові коліти, пронос, можлива зупинка серця.

БЕЛАДОННА ЗВИЧАЙНА

Багаторічна трав’яниста рослина родини пасльонових. При отруєнні виникає сухість у роті і горлі, захриплість, утруднене ковтання, відчуття нудоти, запаморочення, головний біль, неспокій і відчуття туги, прискорене серцебиття, почервоніння і сухість шкіри, почервоніння обличчя, розширення зіниць; при важкому отруєнні з’являються марення і галюцинації.

БЛЕКОТА ЧОРНА

Росте скрізь - на дворах, пустирях, вздовж парканів та доріг. Стебло рослини клейкувате, в пухнастих волосках. Квіти подібні до квітів картоплі. Плід - двогнізда коробочка з кришкою. Розкривши коробочку і висипавши на руку насіння, маленькі діти можуть вкинути його до рота, приймаючи за зерна маку. Симптоми отруєння подібні до отруєння дурманом.

БОЛИГОЛОВ

Дворічна трав’яниста рослина сімейства зонтичних. При отруєнні виникає нудота, блювання, сильна слабкість, діарея, зниження температури тіла, головний біль і запаморочення.

БОРЕЦЬ (аконіт)

Багаторічна трав’яниста рослина родини жовтецевих. При отруєнні вже через кілька хвилин виникає відчуття оніміння у ділянці проникнення токсину, яке розповсюджується по всьому організмі, згодом наступає повна втрата чутливості, починає морозити, спостерігається активне потовиділення, іноді отруєння супроводжується проносом. При значних концентраціях наступає смерть.

БОРЩОВИК (борщівник)

Дворічна або багаторічна трав’яниста рослина родини зонтичних. При контакті зі шкірою листків та інших частин виникають сильні опіки, також спостерігається нудота, задуха, підвищення температури, алергічна реакція, унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди-шрами.

ВОВЧА ЯГОДА ЗВИЧАЙНА (вовче лико)

Кущ родини тимелійових. При отруєнні спостерігається слиновиділення, біль у животі, блювання, діарея, виділення сечі з кров’ю.

ГЛІЦИНІЯ (вістерія)

Дерев’яниста рослина родини бобових. При потраплянні в шлунково-кишковий тракт насіння викликає нудоту, судоми та діарею.

ДУРМАН ЗВИЧАЙНИЙ

Трав’яниста рослина родини пасльонових. При отруєнні спостерігаються сильний головний біль, сухість у роті, нервове збудження, психічні розлади.

ЖИМОЛОСТЬ

Листопадний чагарник сімейства жимолостевих.

ЖОВТЕЦЬ ЇДКИЙ

Квіткова рослина з роду жовтець родини жовтецевих. Отруєння супроводжується блювотою, проносом, у важких випадках - зупиняється серце.

ЖОСТІР ПРОНОСНИЙ

Кущ або невелике дерево родини крушинових. Вживання плодів та листків може викликати запалення шлунково-кишкового тракту, нудоту і блювання, шкірні висипання.

КОНВАЛІЯ ТРАВНЕВА (конвалія звичайна)

Багаторічна трав’яниста рослина сімейства лілійних. Отруйні всі її частини - листки, квіти, плоди - червоно-жовтогарячі ягоди. Легке отруєння рослиною проявляється нудотою, блювотою, проносом, сильним головним болем і болем у шлунку. У важких випадках порушуються ритм і частота серцевих скорочень.
Іноді уражається і нервова система. Про це свідчать збудження, розлад зору, судоми, втрата свідомості.

НАПЕРЕСТЯНКА ВЕЛИКОКВІТКОВА

Багаторічна трав’яниста рослина родини подорожникових. Всі органи наперстянки отруйні. Вживання їх може призвести до збудження роботи серця, звуження кровоносних судин, розладу травлення.

НАПЕРЕСТЯНКА ПУРПУРОВА

Дворічна трав’яниста рослина родини подорожникових. Високо отруйна рослина. Вживання навіть двох листків може спричинити смертельне отруєння.

ОМЕЛА БІЛА

Багаторічний вічнозелений кущ сімейства санталових. При отруєнні омелою білою спостерігається місцеве подразнення, некроз слизових оболонок.

ЦИКУТА ОТРУЙНА

Рослина з родини окружкових.

ЧЕМЕРИЦЯ БІЛА

Багаторічна трав’яниста рослина родини лілійних. Симптоми отруєння проявляються впродовж кількох годин після вживання чемериці - це нудота, блювота, розкоординація рухів (людина наче п’яна), параліч і смерть.

ХМІЛЬ

Рід багаторічних трав’янистих рослин родини коноплевих.

 

 

Додаток 2
до Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти
(пункт 11 розділу III)

 

 

 

ПІДБІР МЕБЛІВ
для закладів загальної середньої освіти

Діапазон ростів (без взуття), мм

Підколінний діапазон
(без взуття), мм

Група меблів
і колір маркування

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

800-950

200-250

0 білий

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930-1160

250-280

1 помаранчевий

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080-1210

280-315

2 фіолетовий

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190-1420

315-355

3 жовтий

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

1330-1590

355-405

4 червоний

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1460-1765

405-435

5 зелений

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

1590-1880

435-485

6 блакитний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

1740-2070

485+

7 коричневий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Додаток 3
до Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти
(пункт 22 розділу III)

КОМПЛЕКСИ
вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для очей

І. Комплекс вправ гімнастики для очей

1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.

2. Міцно заплющити очі (рахуючи до 3), розплющити очі та подивитися вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.

3. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4-5 разів.

4. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1-4, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.

У середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само у лівий бік. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь - на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази.

II. Примірний комплекс вправ з рухової активності (РА)

РА для покращення мозкового кровообігу

1. Вихідне положення (в. п.) - сидячи на стільці, 1-2 - відвести голову назад і плавно нахилити назад, 3-4 - голову нахилити вперед, плечі не піднімати. Повторити 4-6 разів. Темп повільний.

2. В. п. - сидячи, руки на поясі, 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 - поворот голови наліво, 4 - в. п. Повторити 6-8 разів. Темп повільний.

3. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - махом ліву руку занести через праве плече, голову повернути наліво, 2 - в. п., 3-4 - теж правою рукою. Повторити 4-6 разів. Темп повільний.

РА для зняття стомлення з плечового поясу та рук

1. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - праву руку вперед, ліву вгору, 2 - перемінити положення рук. Повторити 3-4 рази, потім розслаблено опустити вниз і потрясти кистями, голову нахилити вперед. Темп середній.

2. В. п. - стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1-2 - звести лікті вперед, голову нахилити вперед, 3-4 - лікті назад, прогнутися. Повторити 6-8 разів, потім руки вниз і потрясти розслаблено. Темп повільний.

3. В. п. - сидячи, руки вгору, 1 зжати кисті в кулак, 2 - розжати кисті. Повторити 6-8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.

РА для зняття стомлення з тулуба

1. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко повернути таз направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 6-8 разів. Темп середній.

2. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1-3 - кругові рухи тазом в один бік, 4-6 - теж у інший бік, 7-8 - руки вниз і розслаблено потрясти кистями. Повторити 4-6 разів. Темп середній.

3. В. п. - стійка ноги нарізно, 1-2 - нахил вперед, права рука сковзає вздовж ноги вниз, ліва, згинаючись, вздовж тіла вгору, 3-4 - в. п., 5-8 - теж в інший бік. Повторити 6-8 разів. Темп середній.

РА загального впливу комплектуються з вправ для різних груп м’язів з урахуванням їх напруження в процесі діяльності.

Комплекс вправ РА для молодших школярів на навчальних заняттях з елементами письма

1. Вправа для покращення мозкового кровообігу. В. п. - сидячи, руки на поясі. 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 - поворот голови наліво, 4 - в. п., 5 - плавно нахилити голову назад, 6 - в. п., 7 - голову нахилити вперед. Повторити 4-6 разів. Темп повільний.

2. Вправа для зняття стомлення з мілких м’язів кисті. В. п. - сидячи, руки підняти вгору, 1 - стиснути кисті в кулак, 2 - розтиснути кисті. Повторити 6-8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.

3. Вправа для зняття стомлення з м’язів тулуба. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко повернути таз направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 4-6 разів. Темп середній.

4. Вправа для мобілізації уваги. В. п. - стоячи, руки вздовж тулуба, 1 - праву руку на пояс, 2 - ліву руку на пояс, 3 - праву руку на плече, 4 - ліву руку на плече, 5 - праву руку вгору, 6 - ліву руку вгору, 7-8 - хлопки руками над головою, 9 - опустити ліву руку на плече, 10 - праву руку на плече, 11 - ліву руку на пояс, 12 - праву руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по стегнах. Повторити 4-6 разів. Темп - 1 раз повільний, 2-3 рази - середній, 4-5 - швидкий, 6 - повільний.


 

Додаток 4
до Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти
(пункт 14 розділу IV)

РІВНІ
загального штучного освітлення у приміщеннях закладів загальної середньої освіти

Приміщення

Площина (Г-горизонтальна, В-вертикальна) нормування освітленості, висота площини над рівнем підлоги

Штучне освітлення робочих поверхонь, лк

Навчальні приміщення, лабораторії

В - 1,5 на середині дошки

500

Г - 0,8 на робочих столах і партах

400

Кабінети технічного креслення та малювання

В - на дошці

500

Г - 0,8 на робочих столах і партах

500

Майстерні з обробки металів та деревини

Г - 0,8 на верстаках і робочих столах

300

Кабінети трудового навчання для дівчаток

Г - 0,8

400

Спортивні, фізкультурно-спортивні зали

Г - підлога

200

В - на рівні 2,0 м від підлоги з обох сторін на поздовжній осі приміщення

75

Снарядні, інвентарні, господарські комори

Г - 0,8

50

Криті басейни

Г - на поверхня води

150

Актові зали

Г - підлога

200

Естради актових залів

В - 1,5

300

Кабінети педагогічних працівників

Г - 0,8

300

Рекреації

Г - підлога

150

 

 

Додаток 5
до Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти
(пункт 17 розділу IV)

 

ДОПУСТИМІ РІВНІ
звуку та звукових тисків у приміщеннях закладів освіти та на прилеглій до закладів освіти території

 

№ з/п

Призначення приміщень та територій

Час доби

LA або LAекв., дБА

Допустимі рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах
з середньогеометричними значеннями частот, Гц

 

 

16

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

 

 

1

Навчальні приміщення, кімнати педагогічних працівників, адміністративно-службові кабінети, спальні приміщення, аудиторії закладів освіти, актові та конференц зали, читальні зали, зали бібліотек

День

40

81

68

57

48

41

35

32

29

28

27

 

 

2

Музичні класи

День

35

80

65

54

44

37

31

27

24

22